Декларация за поверителност

                   Защита на лични данни

 

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

(Privacy notice)

 

ВЪВЕДЕНИЕ

       С представяне на настоящите правила имаме за цел да ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR).

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ?

       Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от Ауто Партс 88 ЕООД.

       Ако маркирате „Приемам всичко” Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е „Ауто Партс 88” ЕООД, дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК 204546447, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Родопи 129, ет.5, ап.16;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА

       Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

      »  Спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;

     »  Защитава потребителите и клиентите на https://www.mitsubishito.com;

     »  Гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;

     »  Осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

     Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн платформа https://www.mitsubishito.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

     »  Изрично получено съгласие от Вас като потребител;

     »  Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

     »  Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

     »  За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

     Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн платформа (маркетплейс) https://www.mitsubishito.com и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

     »  Предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн платформата;

     »  Индивидуализация на страна по договора;

     »  Счетоводни цели;

     »  Статистически цели;

     »  Защита на информационната сигурност;

     »  Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

     »  Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

     »  Ограничение на целите на обработване;

     »  Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

     »  Точност и актуалност на данните;

     »  Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

     »  Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

     »  Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ

      Чл. 3. Данните и личната информация, предоставена от Вас, се използват с цел сключване и реализиране на договор за покупко – продажба, а именно: за обработка на поръчки, за доставка на продукти, за обработка на плащания, както и за комуникация с Вас относно Вашите поръчки и тяхната доставка, относно продукти, промоционални оферти, препоръки за продукти. Тук се включват:

     ◊  Обработка на поръчки -  направени чрез имейл, онлайн чат или по телефона, като правното основание за обработката е необходимостта за изпълнение на договора за покупко-продажба.

     ◊  Уведомяване за наличност на стока - в случай че поискате следене наличността на стока, ние обработваме Вашите лични данни на основание Вашето съгласие.

     ◊  При запитване във формата за контакт - име, e-mail адрес, телефон за контакт;

     ◊  За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;

     ◊  Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

    ◊  Комуникация - събраните данни използваме с цел да се свържем с Вас по телефона, чрез електронна поща или под друга форма, за да уточним детайли относно Вашата поръчка и нейната доставка, да Ви информираме за актуалното състояние на Вашата поръчка или рекламация, да получим от Вас друга информация или да отговорим на Ваши запитвания.

    ◊  Ако не сте наш клиент - обработваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие. Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени безплатно по всяко време, като оттеглянето няма отражение върху изпълнението на договорните ни задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни ние няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

      Чл. 4. (1) Администраторът обработва лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

      ◊  Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на, което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

      ◊  Данни за извършване на доставка (две имена, e-mail адрес, телефон за контакт, държава, адрес за доставка на поръчаните стоки)

      ◊  Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

    ◊  Разкриват расов или етнически произход;

    ◊  Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

    ◊  Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 14 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

     Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн платформата закупили стоки, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

     Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Право на достъп

     Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас,

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

      Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Администратора.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

     Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

     ♦  Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

     ♦  Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

     ♦  Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

     ♦  Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

     ♦  Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

     ♦  Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

     ♦  За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

     ♦  За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

    ♦  По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

    ♦  За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

    ♦  За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

    ♦  Информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;

    ♦  Техническа информация за функционирането на онлайн платформата (маркетплейс), която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез изпращане на искане по имейл до Администратора.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(7) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

    Чл. 10. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

      ►  Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

      ►  Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

      ►  Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

      ►  Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

      Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

      Чл. 12. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

      Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

      Чл. 14. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

     ▪  Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

     ▪  Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

     ▪  Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

    Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

    Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Тел. 02 915 3 518

www.cpdp.bg


     Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни, като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

     Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

     Чл. 19. Възможно е периодично да актуализираме своята „Политика за защита на личните данни“. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната „Политика за защита на личните данни“.

 

  Личните данни, които предоставяте на https://www.mitsubishito.com ще бъдат използвани единствено и само във връзка в обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката и осъществяването на връзка с Вас. Работата с информацията, които вие можете да предоставите на Доставчика с цел получаването на продукти от Сайта са под закрила на Закона за защита на личните данни. https://www.mitsubishito.com Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели различни от горе упоменатите.

 

                                                                                       ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Какво включва тази политика?

       За да научите повече за това какво представляват бисквитките, как се използва на нашия уебсайт и това как да ги управлявате, прочетете внимателно настоящата Политика за Бисквитки на MITSUBISHITO.COM

Какво представляват бисквитките?

       Бисквитката представлява малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на Вашето устройство при посещаване на конкретни уебсайтове. Бисквитките могат да съдържат, но могат и да не съдържат лични данни за посетителя.

Защо се използват бисквитките?

       За да работи правилно, всеки съвременен уебсайт използва бисквитки.Те имат различни задачи, които най-общо улесняват и правят по-интерактивно Вашето ползване на уебсайта ни. Например, чрез бисквитките събираме информация във връзка с Вашето посещение и поведение на сайта, така че не трябва да ни я предоставяте отново, и отново. По този начин, можем да Ви разпознаем при следващо посещение на уебсайта ни и да Ви покажем.Бисквитките ни помагат и да разберем как използвате нашите услуги, за да можем непрекъснато да ги подобряваме, чрез персонализиране на съдържанието и предложенията към Вас, на база Вашите предпочитания и интереси.Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние сме открити, почтени и ясни по отношение на поверителността на данните на потребителите. По-подробна информация можете да намерите в нашата Политика за поверителност.

Какви са видовете бисквитки?

       В зависимост от това колко време се съхраняват на вашето устройство, бисквитките се категоризират на „постоянни” и „временни” („сесийни“) бисквитки.

   ♦  „Постоянните” бисквитки се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време, който може да бъде и години;

   ♦  „Временните” („сесийните“) бисквитки се поставят временно, когато посещавате нашия уебсайт, но същите не се съхраняват постоянно на Вашето устройство и се заличават, когато Вашата сесия приключи, например като затворите страницата.

       В зависимост от функциите си, бисквитките на нашата платформа най-общо може да се категоризират като два различни типа:

   ●  "Стриктно необходими бисквитки” („strictly necessary cookies”);

   ●  "Бисквитки за ефективност” („performance cookies”);

"Стриктно необходими бисквитки” („strictly necessary cookies”)

       Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайта ни да изпълнява своите функции.Използваме ги например, за да установим нашите потребители, когато те използват нашия уебсайт, така че да можем да предоставим нашите услуги или за да можем да изпълняваме и да поддържаме сигурността на нашите услуги.Тези бисквитки не събират информация за Вас, която може да бъде използвана за маркетинг или реклама.Съгласието Ви за използване на тези бисквитки се предполага от самото използване на нашия сайт, поради което не можете да откажете използването им.

"Бисквитки за ефективност” („performance cookies”)

       Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето преживяване на уебсайта ни. Информацията, съхранена от "бисквитките за ефективност”, ни помага да разберем как използвате уебсайта ни, да запомним и проверим историята на предишните Ви посещения, какво сте гледали или сте маркирали или как сте ни открили.

Работи на OpenCart
www.mitsubishito.com © 2024