Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

   

Уважаеми клиенти, 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия /съкратено по-нататък “ОУ”/. Те са общодостъпни на онлайн платформата  www.mitsubishito.com. С поставянето на съответната отметка на онлайн платформата www.mitsubishito.com, Потребителят се съгласява, че е съгласен с настоящите ОУ и че търговецът му е предоставил информацията по чл. 4 и чл. 47 от ЗЗП, съгласно чл. 5 и чл. 48 от ЗЗП. 

 

Чл.1.Tърговското дружество "Ауто Партс" ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204546447, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Родопи“ 129, ет.5, ап.16. www.mitsubishito.com е сайт за онлайн каталожна търговия.

Чл.2. Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание и в съответствие с разпоредбите и изискванията на Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за защита на потребителите/ ЗЗП/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000 г. и действащите подзаконови нормативни актове в Република България. 

Чл.3. Предвид специфичността на предлаганите от нас стоки, "Ауто Партс 88" ЕООД, указва на клиентите си, че монтирането на закупените стоки трябва да става в сервиз от техническо компетентно лице! Своеволно монтиране на закупена стока, може да доведе до нейното погиване или повреждане, респ. до отказ от приемане на рекламация или да има за резултат техническа неизправност на Вашето МПС, вкл. да застраши живота и здравето на Вас, на останалите лица, пътуващи във Вашето МПС и/или останали участници в движението! 

 

ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Чл.4. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между търговското дружество “Ауто Партс 88” ЕООД, наричано в настоящите, “Търговец” или “Ние”, от една страна, и от друга страна – клиентите и получатели на стоки, наричани за краткост „Потребител/и/” или “Вие”, свързани с осъществяването на електронна каталожна търговия със стоки чрез сключване на договори посредством Интернет, които стоки се предлагат за продажба в Интернет чрез онлайн платформата www.mitsubishito.com наричанa по-долу за краткост „Платформата”

Чл.4.1. С настоящите ОУ Търговецът, също така, в изпълнение на законовите си задължения уведомява и напомня на Потребителите обстоятелствата и правата, съгласно въведените от действащото законодателство изисквания.  

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

Чл.5. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от “Ауто Партс 88” ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката и добрите нрави. 

Чл.5.1. “Ауто Партс 88” ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя/-ите/ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и ние сме законово задължени да предоставим информацията. 

Чл.5.2. Съгласно ЗЗЛД, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни,които са станали достояние на “Ауто Партс 88” ЕООД при поръчка и/или при използване на онлайн платформата, както и за целите на извършване на поправка в предоставените лични данни. 

 

СТОКИ

Чл.6. “Ауто Партс 88” ЕООД е търговец на авточасти и консумативи. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси.  

Чл.6.1. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, не е включена в цената на стоките. Предвид ползването на куриерска фирма за транспорт, с цел достигане на стоките в изрядно състояние, ние по необходимост опаковаме по специален начин доставяните стоки. 

Чл.6.2. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката/покупката.  

Чл.6.3. “Ауто Партс 88” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време информацията, публикувана на сайта, в това число информацията, която се отнася до стоки, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани  и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.  

 

ПОРЪЧКИ

Чл.7. Поръчки чрез онлайн платформата www.mitsubishito.com : 

Чл.7.1. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани  от “Ауто Партс 88” ЕООД. Можете да поръчате от www.mitsubishito.com 24ч. в денонощието, включително в събота и неделя и официални празници. Поръчката се осъществява чрез онлайн платформата за съобщения (чат), чрез електронно съобщение до e-mail адрес: sales.mitsubishito@gmail.com , чрез телефонно обаждане или текстово съобщение на Viber на посочените телефони за връзка. В рамките на същия работен ден, в който е направена поръчката, ще получите и телефонно обаждане от наш оператор за потвърждаване на Вашата заявка. Максималният срок за доставка на вашата поръчка е 72 часа, с изключение на по-специфичните случаи на поръчка. 

Чл.7.2. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена и/или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, www.mitsubishito.com има правото, чрез уведомление до Потребителя, да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение на Потребителя. 

Чл.7.3. Ако е необходимо, служител на “Ауто Партс 88” ЕООД  ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката. 

 

СРОКОВЕ И ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

 

Чл.8. Доставките се осъществяват, както следва:

Чл.8.1. Разходите за доставка са за сметка на Потребителя, като цената е според теглото на поръчката.

Чл.8.2. Поръчаната стока се изпраща по куриер, като цената на доставката се определя от куриерската фирма и е според теглото. 

Чл.8.3. Пратките се изпращат за сметка на Потребител/получател. 

Чл.8.4. Цената на доставката се определя от куриерската фирма  и е според теглото на поръчаната стока и другите условия, приложими към услугите и цените на куриерската фирма. 

Чл.8.5. Цените за доставка, които се калкулират при извършване на поръчката от Ваша страна, са ориентировъчни. Възможно е да има разлика в крайната цена на куриерската услуга, която се определя от куриерската фирма, а не от “Ауто Партс 88” ЕООД. 

Чл.8.6.“Ауто Партс 88” ЕООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от “Ауто Партс 88” ЕООД обстоятелства. 

Чл.8.7. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или от третото лице, което получава стоките вместо него. При констатиране на липси, несъответствие и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми “Ауто Партс 88” ЕООД на Телефон 0899 400 255 / 0889 244 413 .

Чл.8.8. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За “трето лице” се счита всяко лице, което приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка или е изпратено от него в търговския обект да получи поръчана от потребителя стока. 

Чл.8.9. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, “Ауто Партс 88” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. 

Чл.9. Съгласно чл. 57 от ЗЗП, разпоредбите на чл. 50 - 56 от същия закон за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние, не се прилагат за договори:

● За доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

● Зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни cъoбpaзнo изиcĸвaниятa нa Пoтpeбитeля или пo нeгoвa индивидyaлнa пopъчĸa;

● Зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo пopaди cвoeтo ecтecтвo нe мoгaт дa бъдaт въpнaти или пoдлeжaт нa бъpзo paзвaлянe, или имa oпacнocт oт влoшaвaнe нa ĸaчecтвeнитe им xapaĸтepиcтиĸи;

● За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

● За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени. 

 

ПЛАЩАНЕ

 

Чл.10. Методът за плащане на поръчани стоки, доставени от “Ауто Партс 88” ЕООД, е:

» в брой;

» по банков път;

» при доставка чрез куриер - с пощенски паричен превод.

Чл.10.1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката пълната стойност на доставяната поръчка.

Чл.10.2. При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на „Ауто Партс 88“ ЕООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.

 

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. РЕКЛАМАЦИЯ

 

Чл.11. Всички авточасти предлагани от www.mitsubishito.com са с гаранционен срок.

Чл.11.1. Гаранцията отпада в случай на повреди, които са причинени от лош транспорт, съхранение, неправилна експлоатация или опит за ремонт от страна на Клиента.

Чл.12. Отговорността за пригодност на закупени стоки, монтаж и експлоатация е на лицето, което ги е закупило, предвид указанията по т. 3 от настоящите ОУ - за необходимост от наличие на специфични технически познания за безопасно и правилно монтиране на закупената стока, относно техническата пригодност на ремонтираното МПС за безопасна експлоатация. 

Чл.12.1. Потребителят има право на рекламация при несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. 

Чл.12.2. Извън предвидената в ЗЗП законова гаранция, “Ауто Партс 88” ЕООД не поема друг вид гаранция за закупените от Вас стоки.  

 

ПРАВО НА ОТКАЗ

 

Чл.13. Πoтpeбитeля тpябвa дa изпpaти или пpeдaдe cтoĸитe oбpaтнo нa Дocтaвчиĸa или нa yпълнoмoщeнo oт нeгo лицe в дoбъp тъpгoвcĸи вид, a имeннo - зaпaзeнa opигинaлнa oпaĸoвĸa, ĸoнcyмaтиви и aĸcecoapи, в cлyчaй, чe e имaлo тaĸивa. Cтoĸитe нe тpябвa дa ca нaдpacĸaни, пoлзвaни, yпoтpeбявaни, cĸъcaни.

Чл.13.1. Връщането на продуктите се извършва в комплект с попълнен формуляр на адрес: гр. Пловдив, кв. Съдийски, ул. „Георги Груев“ 5 (офис на Еконт Експрес) или гр. Пловдив, Военна болница, бул. „Христо Ботев“ 85 (офис на Спиди). Наш служител извършва проверка и констатира изпълнението на условията за връщане на поръчана стока. За да се приеме и обработи рекламация на продукт, закупен от Ауто Партс 88 ЕООД , клиентът трябва да предостави пълен комплект документи, получени при доставката на продукта (касов бон и/или фактура).Формуляр за връщане на стоки ще Ви бъде изпратен по Viber или на предоставен от Вас e-mail.

Чл.13.2. Потребителят поема преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата 10 - 25 лева, в зависимост от тарифата на куриера, според разстояние, тегло и обем на доставената стока. Точната стойност на разходите за връщане можете да проверите, ако пазите документите по извършената доставка на поръчаната стока, или на следните адреси:  или  Без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 7 работни дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от договора, ще извършим възстановяването на заплатената сума, вкл. разходите за доставка, ако имаме вина, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Нямaме зaдължeниe дa възcтaнoвим дoпълнитeлнитe paзxoди зa дocтaвĸa нa cтoĸитe, ĸoгaтo Πoтpeбитeля изpичнo e избpaл нaчин нa дocтaвянe нa cтoĸитe, paзличeн oт нaй-eвтиния вид cтaндapтнa дocтaвĸa, пpeдлaгaнa oт нас. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 7-дневния срок. Потребителя поема преките разходи по връщане на стоките. 

Чл.13.3. При върнат продукт, за който е констатирано, че са заличени маркировъчни белези и/или има видима употреба и/или видимо нанесен дефект от некачествен монтаж и/или експлоатация след монтаж, “Ауто Партс 88” ЕООД ще прецени индивидуално за всеки случай, дали да бъде върната сумата изцяло или частично, след калкулиране на нанесените щети/овехтяването, или да се откаже изцяло връщане на заплатената сума. В последния случай, клиентът остава собственик на заплатеният продукт и заплати, чрез наложен платеж, разходите за повторното му изпращане, след направен отказ за връщане на заплатената сума от наша страна. При частичен или пълен отказ за възстановяване на сума, клиентът ще бъде уведомен писмено. 

Чл.13.4. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Намалената стойност се определя от “Ауто Партс 88” ЕООД, чрез съставяне на протокол за нанесени щети по стоката довеждащи до намалена стойност. 

Чл.13.5. За всеки върнат продукт се изготвя протокол, в който се вписва: състоянието на стоката, наличие на опаковка и нейното състояние, нарушена опаковка за многократна употреба, разкъсани и/или наранени и/или премахнати стикери или маркери.  

Чл.13.6. В случай на нарушена цялост на специалната опаковка за многократно опаковане се приспадат 5 % от стойността на обявената цена на стоката на сайта, съгласно чл. 55, ал.4 и ал. 5 от ЗЗП. 

Чл.13.7. Πoтpeбитeля нe мoжe дa пpeтeндиpa зa paзвaлянe нa дoгoвopa, aĸo нecъoтвeтcтвиeтo нa cтoĸaтa c дoгoвopa e нeзнaчитeлнo. 

Чл.14. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани и променяни, като измененият и/или допълнен вариант на Общите условия се публикува на чрез онлайн платформата www.mitsubishito.com . По отношение на вече заварени договори с потребители (направени поръчки) от преди изменението/допълнението на Общите условия, които договори (поръчки) са в процес на изпълнение, се прилага чл. 147б ЗЗП.

Чл.15. www.mitsubishito.com е запазена марка, като изключителното право за неговото ползване принадлежи на търговското дружество "Ауто Партс 88" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204546447, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Родопи“ 129, ет.5, ап. 16 .

Чл.16. Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.mitsubishito.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на www.mitsubishito.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.17. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Ауто Партс 88" ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

Чл.18. "Ауто Партс 88" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

Чл.19. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

Чл.20. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Ауто Партс 88" ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

 

ОТГОВОРНОСТ

 

Чл.21. "Ауто Партс 88" ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Чл.22. "Ауто Партс 88" ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

Чл.23. "Ауто Партс 88" ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

Чл.24. "Ауто Партс 88" ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Чл.25. Търговски марки - всички имена, знаци и символи на продукти са търговски марки или са защитени от авторското право и са притежание на техните собственици. 

Чл.26. www.mitsubishito.com не носи отговорност при невярност на посочената от производителя или вносителя информация за стоката.

 

За въпроси, неуредени в тези Общи Условия и допълнителни запитвания може да се свържете с наш служител на:

  посочените телефони за връзка;

e-mail: sales.mitsubishito@gmail.com

 

                                                                                                         

 

Работи на OpenCart
www.mitsubishito.com © 2024